Vinden

Daar is de collectieve schadeafwikkeling weer

De CD&V dient in de Kamer opnieuw haar wetsvoorstel in om in ons recht een procedure voor collectieve schadeafwikkeling in te voeren.

In eerste instantie worden beide partijen uitgenodigd een akkoord te bereiken over schadeloosstelling, dat vervolgens door een rechter moet worden gehomologeerd om het bindend te maken. De rechter zal eveneens nagaan of de middelen om openbaarheid te geven aan het akkoord volstaan en kan, desgevallend, bijkomende middelen opleggen.

Bij gebrek aan een akkoord beslist de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Volgens de indieners van het voorstel rechtvaardigen zowel de aard van de schade - massaschade valt zelden onder de bevoegdheid van één hof - als de procedurele regels, die wezenlijke verschillen vertonen met het klassieke procesrecht door de “vereiste specialisatie van de rechters”, de centralisatie van deze procedure.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947