Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.413.540 ACTIEVE BEDRIJVEN - 858.933 CONTACTPERSONEN

Concurrentie: klagers kunnen bewijzen eisen

De consument die met inbreuken op het mededingingsrecht te maken krijgt, staat vrij machteloos, aangezien gewoonlijk de tegenpartij beschikt over de bewijzen die zijn argumenten ondersteunen.

Het wetsontwerp dat Richtlijn 2014/104/EU naar Belgisch recht omzet en dat schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht betreft, brengt daar verandering in. Het roept immers niet alleen een weerlegbaar vermoeden in het leven dat elk kartel schade berokkent, maar laat de rechter ook toe om een verplichting op te leggen om bewijsmateriaal te bezorgen aan de procespartijen en aan derden.

De rechter moet wel rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en met de vereiste bescherming van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Hij kan ook toegang verlenen tot het bewijsmateriaal dat zich in het dossier van de mededingingsautoriteit bevindt, tenzij de onderneming bij de mededingingsautoriteit een clementie- of schikkingsprocedure heeft lopen.

Tot slot voert de tekst een tweede – onweerlegbaar – vermoeden in met betrekking tot de inbreuk die wordt vastgesteld in een definitieve beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2017

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Tijdelijke en gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing – Nieuwe arbeidsplaatsen creëren in een steunzone - FAQ

Kosteloos ter beschikking gestelde pc

Circulaire betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

Archief
Wetstraat
Uitwisseling inlichtingen financiële rekeningen

Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 - BS 10 januari, p. 962

Betaalrekeningen en betalingsdiensten

Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht - BS 12 januari, p. 1.481

Programmawet

Programmawet - BS 29 december, p. 116.365

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends