Vinden

Competitiever met verminderingen

Iedereen weet dat bij sterke inflatie door de automatische loonindexering onze loonkosten sneller stijgen dan in landen waar de loonsverhogingen via collectieve onderhandelingen worden verkregen. Dat tast de competitiviteit van ons land uiteraard aan. De regering beschouwt dat echter als een tijdelijk probleem. In de buurlanden, zo verklaart ze, zullen de lonen eveneens stijgen. Het gaat er alleen wat langzamer.

Om de handicap tijdelijk te verzachten, kent de regering de werkgevers voor de eerste twee kwartalen van 2023 een vermindering van 7,07% toe, berekend op de aan de RSZ verschuldigde netto patronale basisbijdragen. Voor het derde en het vierde kwartaal van volgend jaar wordt de vermindering vervangen door een spreiding van de betalingen in de tijd. Een deel van de RSZ-bijdragen zal niet in die kwartalen moeten worden betaald, maar pas in 2025. Dat jaar wordt de betaling gespreid over vier schijven.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266