Vinden

Cash for car in de prullenmand

Weinigen zullen de verdwijning betreuren van deze onzinnige maatregel, die op geen enkele manier beantwoordde aan het officieel beoogde doel: het aantal auto’s doen afnemen, waardoor ook de verkeersopstoppingen en de daarmee samenhangende economische en gezondheidsproblemen zouden verminderen.

Zo kon een werknemer die over meerdere bedrijfswagens beschikte een mobiliteitsvergoeding krijgen voor een van die wagens en de andere gewoon blijven gebruiken.

In feite, zo concludeert het Grondwettelijk Hof na een onverbiddelijke analyse, leidde de wet van 30 maart 2018 tot een verschil in behandeling tussen personen in vergelijkbare situaties, naargelang, los van de gewone verloning waarover ze vrij kunnen beschikken, ze al dan niet even vrij kunnen beschikken over een mobiliteitsvergoeding, die vanuit het fiscaal recht en het socialezekerheidsrecht bekeken met een gunstiger regime gepaard gaat.

De wet wordt dan ook vernietigd, maar de uitwerking ervan blijft behouden tot desgevallende nieuwe wettelijke bepalingen van kracht worden en dat ten laatste op 31 december van dit jaar.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336