Vinden

Bonusplan in laatste rechte lijn

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Hoe wordt de procedure met betrekking tot het opmerkingenregister echter gegarandeerd wanneer heel wat werknemers door het verplichte telewerk afwezig zijn?

Wanneer de werknemer een e-mailadres heeft, zo stelt de FOD Werkgelegenheid, wordt het bonusplan hem via mail toegestuurd en wordt hem de mogelijkheid geboden om zijn opmerkingen via mail in te dienen bij de werkgever of bij de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW). Die laatste mogelijkheid wordt duidelijk vermeld in het mailbericht.

De opmerkingen die bij de werkgever binnenkomen, worden samengebracht in één document dat via mail of via de post wordt overgemaakt aan de inspectie TSW. Zijn er geen opmerkingen, dan ondertekent de werkgever het opmerkingenregister met de melding dat er geen opmerkingen waren en vermeldt hij de periode waarin de werknemers hun opmerkingen konden maken via mail.

Ter herinnering: voor de RSZ vormt de bonus geen verloning tot een maximumbedrag van 3.477 EUR bruto in 2021 (= 2.998 EUR netto + de solidariteitsbijdrage van 13,07%) per kalenderjaar en per werknemer. De daadwerkelijk toegekende voordelen zijn in hoofde van de werkgever onderworpen aan een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33%. Voor de fiscus is de bonus vrijgesteld van belastingen tot een maximumbedrag van 2.998 EUR netto in 2021 per kalenderjaar en per werknemer.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979