Vinden

Beperking van beslagleggingen

In de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 worden het uitvoerend beslag en het uitvoerend en bewarend beslag onder derden (loonbeslag) tijdelijk beperkt. Gezien de omstandigheden vraagt de sp.a om een verlenging met een maand van de maatregel, die dan tot 17 juli zou gelden.

Tegelijkertijd wil de partij een weglating uit de genoemde wet wegwerken. In de wet is immers alleen sprake van de tijdelijke inperking van het loonbeslag, maar niet van die van de loonoverdracht, die daar een relatief veel voorkomende variant op vormt.

De overdracht van het loon vloeit voort uit een overeenkomst waardoor de werknemer aan een andere persoon waarvan hij schuldenaar is, het overdraagbare deel van het loon dat zijn werkgever hem verschuldigd is, in eigendom overdraagt. Die overeenkomst wordt gewoonlijk gesloten als borg voor een schuld, bijvoorbeeld voor de terugbetaling van een lening.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802