Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Beïnvloeding van de regering?

Het is een publiek geheim dat bewegingen en verenigingen hun belangen proberen te verdedigen via wetgeving op maat.

Daarom houdt de Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds oktober een register van lobbyisten bij, waarin bureaus van gespecialiseerde consultants, professionele groeperingen en beroepsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties, denktanks, onderzoeksinstellingen, universitaire instellingen, organisaties die kerken of gemeenschappen vertegenwoordigen en organisaties die lokale, gewestelijke of gemeentelijke overheden vertegenwoordigen enzovoort, zich moeten inschrijven.

Dat is goed, maar niet genoeg. Het register, dat gebaseerd is op het transparantieregister voor het Europees Parlement en de Europese Commissie, vertoont volgens de fractie V&W (Vuye & Wouters) een grote lacune. “Het heeft geen betrekking op de regering, terwijl het grootste deel van de door de Kamer goedgekeurde wetten door de regering worden opgesteld.”

Daarom vraagt de fractie dat “elk wetsontwerp in de toelichting, op straffe van onontvankelijkheid, de personen vermeldt betrokken bij het opstellen van het wetsontwerp en hun hoedanigheid, onder meer de kabinetsmedewerkers, de ambtenaren, diegenen die juridisch en ander professioneel advies hebben verschaft en de personen die geacht worden organisaties te vertegenwoordigen of de belangen van organisaties te behartigen.”
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends