Vinden

Afbraak en heropbouw op hetzelfde perceel

Niet iedereen is tevreden met de reeds lang gevraagde uitbreiding naar het volledige Belgische grondgebied van het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen, dat momenteel in slechts 32 stedelijke zones geldt. De maatregel geldt slechts tijdelijk, in de jaren 2021 en 2022.

Bovendien moet er aan vijf voorwaarden tegelijk worden voldaan. De woning moet namelijk bij de eerste ingebruikname als enige en hoofdzakelijk eigen woning worden gebruikt. Daaruit vloeit voort dat als een woonst na de heropbouw voor meer dan 50% wordt gebruikt voor de uitoefening van een economische activiteit, de toepassing van het lagere btw-tarief voor de werken voor de afbraak en de wederopbouw, uitgesloten is. De oppervlakte van de woning mag, ongeacht om welk type woning het gaat - vrijstaande woning, rijwoning, appartement - niet meer dan 200 vierkante meter bedragen.

Om ongerechtvaardigde vooruitfacturering te voorkomen wordt de toepassing van het verlaagde tarief van 6% beperkt tot 25% van het totale bedrag voor de geplande werken wanneer de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning na 30 juni 2022 is ingediend. De belastingplichtige kan in dat geval echter het tegenbewijs leveren dat het voor 31 december 2022 gefactureerde bedrag overeenstemt met een afbraak en heropbouw die voor die datum werden voltooid. Daar staat wel tegenover dat het heropgebouwde pand niet op exact dezelfde plaats moet staan als het afgebroken gebouw: het volstaat dat het zich op hetzelfde kadastrale perceel bevindt.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617