Vinden

Launch Top 5.000

Terugblik-Top-5000

Op 12 november werd de nieuwe Top 5.000 voorgesteld bij Corda Campus in Hasselt.

Dit zijn de opvallendste conclusies van onze gastsprekers:

Raf Degens van host Corda Campus heet ons van harte welkom om de grootste tech campus van Europa, die dus effectief in Vlaanderen ligt en zich als werkplek van de toekomst positioneert. Ondertussen is de locatie goed voor 250 bedrijven en meer dan 5.000 werknemers. Er wordt daarbij bewust gekozen voor een mix van start-ups en scale-ups (tussen 10 en 400 wn), want dat zijn de corporates van morgen. Daarnaast is het de bedoeling om in de toekomst ook internationale bedrijven te huisvesten. Corda Campus zet in op flexibele formats en een hubcultuur van regionale vestigingen van hoofdkantoren in ‘filesteden’, mikt op de nieuwe generatie (gemiddelde leeftijd ligt onder de 30) en op integratie met de academische wereld. Ondertussen is de volledige site met 5G uitgerust, ook als statement richting de overheid, en liggen de plannen klaar voor verdere uitbreiding met expatflats, schoolaccomodatie van de toekomst en zelfs een kleinschalig stadion voor e-games. Allemaal manieren om talent te binden.

In een context waarbij het aantal werkzoekenden per vacature meer dan halveerde, is dat volgens Rosy Maes van Acerta verre van evident. Want de krapte op de arbeidsmarkt is niet meer conjunctureel maar structureel. Is er dan nog potentieel? Ja. Ze geeft aan dat 72% van 20-64 jarigen aan de slag zijn en dat de beschikbare hooggeschoolden bijna uitgeput zijn, maar dat er zeker nog potentieel is bij andere werkzoekenden, langdurig afwezigen en vooral werknemers van niet-Europese origine. Die bronnen worden dan ook best aangeboord want de jobmobiliteit (iemand die werkt en actief een andere job zoekt) ligt historisch laag. Ze adviseert HR-afdelingen om bewuster om te gaan met exitprocedures, zodat werknemers die de organisatie verlaten dat met een positief gevoel doen en misschien wel met extra kennis terugkomen (boomerang recruitment). Aangezien de ideale kandidaat vaak niet meer bestaat, worden vacatures ook beter anders ingevuld, met waakzaamheid voor overstretching en onderbenutting van het potentieel. Verder geeft Maes nog mee dat contact met een nieuwe werknemer tussen het ondertekenen van het contract en de eerste werkdag het risico op vroegtijdig afhaken met 80% vermindert. Ten slotte verlies je opleiding, verloning op maat en interne mobiliteit beter niet uit het oog want als je mensen in een hokje stop, gaan ze zich ernaar gedragen.

Professor dr. Stijn Baert trekt als arbeidseconoom aan de UGent die redenering door naar de politiek en dan vooral de minder gunstige budgettaire situatie in ons land. De begroting gaat namelijk over duurzame zorg voor mensen. Wie werkt, staat daarbij aan de inkomstenzijde, wie dat niet doet aan de uitgavenzijde. En dat evenwicht is zoek. Terwijl in ons land 73% van alle 25 tot 64-jarigen werken, is Nederland bijvoorbeeld goed voor 80% en bedraagt het EU-28-gemiddelde 75%. Hij vindt het dan ook goed nieuws dat in de regionale regeerakkoorden voluit voor een hogere werkgelegenheidsgraad gekozen wordt, wat dat is volgens hem het meest logische knopje om aan te draaien. De politici zijn ambitieus: Vlaanderen wil van 75% naar 80%, Wallonië van 63% naar 68%. Baert trekt opnieuw een parallel met Nederland, dat een flink budgettair overschot voorlegt, met als voornaamste verschil dat het aantal inactieven (23%) bij ons veel hoger ligt dan bij onze noorderburen (17%). Bij de Belgische inactieve populatie vinden we veel 55-plussers en mensen met een migratie-achtergrond. Daarnaast schaart hij zich achter de stelling dat werken meer moet lonen. Dat kan regionaal bijvoorbeeld via de jobbonus, kinderopvang meer op maat van de werkende bevolking en sociale voordelen niet langer statuut- maar inkomensafhankelijk maken. Baert haalt aan dat een aantal belangrijke hefbomen rond uitkeringen, pensioenen, loonvorming en ziekteverzekering echter federaal zitten. Zo is hij onder andere voorstander van een sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, een kleiner verschil tussen de loonkost en het nettoloon voor lagere inkomenscategorieën, migranten naar werk leiden en langer werken echt waar maken.

De voornaamste conclusies van de nieuwe Trends Top 5.000 worden toegelicht door Burt Riské van Trends Business Information. Voor boekjaar 2018 komen de grootste 5.000 bedrijven van België uit op een gezamenlijke omzet van 714 miljard euro, goed voor een stijging met 6,8 procent in vergelijking met 2017. Ook de winsten stegen spectaculair: iets meer dan de helft van de industriële bedrijven en handelsondernemingen uit onze Top zagen hun nettowinst stijgen, maar bij sommige was die zo spectaculair dat het gobale nettoresultaat, 50 miljard euro, meer dan verdubbelde. Nieuw is ook dat de vzw’s hun intrede doen in de Top 5.000, met dank aan de nieuwe vennootschapswet. En daar zitten een aantal kleppers bij: Bewel (maatwerkbedrijf uit Limburg met meer dan 2.000 werknemers), IMEC uit Leuven en enkele sociale secretariaten (SDWorx, Liantis, Securex). Riské staat ook even stil bij de grondige wijzigingen in het ondernemerslandschap. Zo is sinds 1 mei het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van kracht. Hij toont aan dat het aantal faillissementen een stuk hoger ligt dan in 2018 maar dat het mede een gevolg is van het effect van de nieuwe insolventiewet die een jaar eerder (1 mei 2018) van kracht werd en het afschaffen  van de vestigingswet in het Vlaams gewest. De spectaculaire stijging van het aantal ‘juridische ontbindingen’ zorgt er mee voor dat de ‘spookbedrijven’ (ondernemingen die laattijdig hun jaarrekeningen neerleggen) stilaan uit onze economie verdwijnen. 

Een aantal sfeerfoto's: 

Collage-Launch-T5-19-1

Collage-Launch-T5-19-2

Trends Top 5.000

De nieuwe Top 5.000 zat op 14 november bij Trends Magazine, is in pdf beschikbaar en draagt een volledig nieuw jasje. Ook de Top Website kreeg een grondige opfrisbeurt en is vanaf nu 100% responsive voor uw tablet of smartphone. In de loop van het eerste kwartaal van 2020 komen er nog een aantal nieuwigheden aan.

 
LAU_T5_191112_Banner

Terug