Find

Een onrechtmatig verkregen bewijs zou geldig kunnen zijn

Op fiscaal vlak moet de administratie bepaalde regels naleven en de belastingplichtige heeft rechten die hij tegenover haar kan laten gelden. Maar hoe kan een zeker evenwicht worden bewaard tussen die rechten en plichten, terwijl de belastingadministratie de mogelijkheid behoudt om fiscale fraude doeltreffend te bestrijden?

Met een minder vormelijke aanpak, antwoordt de CD&V, voor wie onrechtmatig verkregen bewijselementen onder bepaalde voorwaarden tijdens een proces zouden mogen worden gebruikt. Hierbij is het belangrijk, zo stelt de partij, om te kijken naar de manier waarop het bewijs verkregen is, wat de omvang van de onregelmatigheid is en of er al dan niet een intentioneel element aanwezig is.

Een onrechtmatig verkregen bewijselement wordt pas nietig verklaard indien onder meer de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, of het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Als de onregelmatigheid van een bewijselement wordt opgeworpen in rechte, zo meent de CD&V, kan de rechter zich onder meer laten leiden door het zuiver formele karakter van de onregelmatigheid, het opzettelijke karakter van de door de overheid begane onrechtmatigheid of de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt.
Lees meer

Back
Other articles
Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archives
Rue de la Loi
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archives