Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,473,700 ACTIVE COMPANIES- 1,430,022 CONTACTS
  • Formation Analyse de bilan I 08/11/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Liège (Val Beno!t) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 14/11/2019 Hasselt (Roularta Media Group) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 21/11/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse II 29/10/2019 De commerciële cyclus en haar financiële werking - Kontich (Clubhouse) Registratie

Daar is het halftijds pensioen weer

Het op 19 april in de commissie voor de Sociale Zaken goedgekeurde wetsvoorstel waarmee het halftijds pensioen werd toegevoegd aan het pensioenstelsel van de loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren, is door de val van de regering vervallen.

Nu dient de MR de tekst opnieuw in. Het voorstel houdt in dat elke werknemer de mogelijkheid krijgt om zijn rustpensioen deeltijds te bekomen ten belope van 50% van het rustpensioen waarop hij recht heeft.

Hij moet echter wel voldoen aan de voorwaarde van daadwerkelijk te zijn tewerkgesteld als werknemer ten belope van 80% van een voltijdse tewerkstelling gedurende een bepaalde periode die voorafgaat aan de maand van de aanvraag van het halftijds pensioen en hij dient zich te verbinden tot het herleiden van zijn activiteit tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling.

Dat zou ervoor moeten zorgen dat de werknemer pensioenrechten kan opbouwen voor de loopbaan inbegrepen tussen de ingangsdatum van het halftijds pensioen en die van het volledig pensioen, wat gezien de bescheiden omvang van onze pensioenen niet te versmaden valt.

Voor zelfstandigen is de vermindering van de activiteit tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling geen relevant criterium. Daarom is in de tekst een bovengrens opgenomen voor de beroepsinkomsten die tegelijkertijd met het genot van het halftijds pensioen als zelfstandige kunnen worden verworven.

Die grens wordt vastgesteld aan de hand van de drie hoogste beroepsinkomsten die tijdens de laatste zeven jaren voorafgaand aan het jaar in de loop waarvan de aanvraag om een halftijds pensioen werd ingediend, werden verworven.
Lees meerOther articles
Info
Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Archives
Rue de la Loi
Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Archives
Belga News

Trends Most Popular