Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.103 BEDRIJVEN - 767.050 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Concurrentie: klagers kunnen bewijzen eisen

De consument die met inbreuken op het mededingingsrecht te maken krijgt, staat vrij machteloos, aangezien gewoonlijk de tegenpartij beschikt over de bewijzen die zijn argumenten ondersteunen.

Het wetsontwerp dat Richtlijn 2014/104/EU naar Belgisch recht omzet en dat schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht betreft, brengt daar verandering in. Het roept immers niet alleen een weerlegbaar vermoeden in het leven dat elk kartel schade berokkent, maar laat de rechter ook toe om een verplichting op te leggen om bewijsmateriaal te bezorgen aan de procespartijen en aan derden.

De rechter moet wel rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en met de vereiste bescherming van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Hij kan ook toegang verlenen tot het bewijsmateriaal dat zich in het dossier van de mededingingsautoriteit bevindt, tenzij de onderneming bij de mededingingsautoriteit een clementie- of schikkingsprocedure heeft lopen.

Tot slot voert de tekst een tweede – onweerlegbaar – vermoeden in met betrekking tot de inbreuk die wordt vastgesteld in een definitieve beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
CREG

Jaarverslag 2016 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
 

Fiscale behandeling verschillende samenlevingsvormen

Analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen

Aanvullende pensioenen

Doorlichting sectorale aanvullende pensioenen

Archief
Wetstraat
Leningen aan startende ondernemingen

Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen - BS 09 mei, p. 55.487

Overheidsopdrachten

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - BS 09 mei, p. 55.345

Verzekeringsbemiddelingsdiensten

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekerings-bemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied - BS 11 mei, p. 55.983

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends